Moksza-dharma-parwan 210

Mahābhārata

inwokacja (MBh 1.1.1)
nārāyaṇam namaskṛtya naraṁ caiva narottamam |
devīṁ sarasvatīṁ caiva tato jayam udīrayet ||

Tłumaczenie z sanskrytu: Stefan Ziembiński,
redakcja: Karina Babkiewicz

Rzecze Bhiszma:
Lecz nie pozna Brahmana
kto nie zna czwórki{1}
oraz tattw przejawionych i nieprzejawionych,
o których nauczał najsławniejszy z ryszich{2}. [1]

gurur uvāca
na sa veda paraṃ dharmaṃ
yo na veda catuṣṭayam |
vyaktāvyakte ca yat tattvaṃ
saṃprāptaṃ paramarṣiṇā ||1||

Powinieneś wiedzieć, [Judhiszthiro], że to, co przejawione
podlega śmierci; zaś nieprzejawione jest sferą nieśmiertelną.
Maharyszi Narajana przekazał [ludziom] naukę o dharmie (prawości),
której znakiem rozpoznawczym jest działanie. [2]

vyaktaṃ mṛtyumukhaṃ vidyād
avyaktam amṛtaṃ padam |
pravṛttilakṣaṇaṃ dharmam
ṛṣir nārāyaṇo ‚bravīt ||2||
Poprzez praktykowanie tej dharmy działania osiąga się wszystko,
co zostało w trzech światach stworzone, ruchome i nieruchome.
Natomiast dharma, której znakiem rozpoznawczym jest ustanie działania,
prowadzi do nieprzejawionego i wiecznego Brahmana. [3]
atraivāvasthitaṃ sarvaṃ
trailokyaṃ sacarācaram |
nivṛttilakṣaṇaṃ dharmam
avyaktaṃ brahma śāśvatam ||3||

Także o tej dharmie ustania działania
nauczał maharyszi Narajana. Na drodze działania
stale powraca się do tego samego miejsca,
zaś zaprzestanie działania prowadzi do celu najwyższego. [4]

pravṛttilakṣaṇaṃ dharmaṃ
prajāpatir athābravīt |
pravṛttiḥ punarāvṛttir
nivṛttiḥ paramā gatiḥ ||4||

Stan najwyższy osiąga ten cichy asceta,
który tę najwyższą dharmę zaprzestania działania praktykuje,
i, stale szukając prawdy,
rozpoznaje co jest czyste, a co nieczyste. [5]

tāṃ gatiṃ paramām eti
nivṛttiparamo muniḥ |
jñānatattvaparo nityaṃ
śubhāśubhanidarśakaḥ ||5||

Człowiek mądry powinien poznać
zarówno Nieprzejawione, czyli Prakryti, jak i Puruszę;
powinien też poznać dokładnie tego,
który jest poza Puruszą i Prakryti, który stoi ponad nimi,
i który różni się od wszystkich [istot stworzonych]{3}.
Ta dwójka, czyli Prakryti i Purusza
jest niestworzona, nie ma początku
ani końca i jest bezcielesna. [6-7]

tad evam etau vijñeyāv
avyaktapuruṣāv ubhau |
avyaktapuruṣābhyāṃ tu
yat syād anyan mahattaram ||6||
taṃ viśeṣam avekṣeta
viśeṣeṇa vicakṣaṇaḥ |
anādyantāv ubhāv etāv
aliṅgau cāpy ubhāv api ||7||

Oboje wieczni i nieruchomi,
oboje więksi od „Wielkiego”
– to są ich cechy wspólne;
ale są też między nimi różnice. [8]

ubhau nityau sūkṣmatarau
mahadbhyaś ca mahattarau |
sāmānyam etad ubhayor
evaṃ hy anyad viśeṣaṇam ||8||

Powinieneś zatem wiedzieć, [Judhiszthiro],
że cechami Prakryti są: stwarzanie świata oraz trzy guny,
oraz że atrybut Znawcy Pola, [Puruszy],
jest całkiem inny. [9]

prakṛtyā sargadharmiṇyā
tathā trividhasattvayā |
viparītam ato vidyāt
kṣetrajñasya ca lakṣaṇam ||9||

Puruszę, Znawcę Pola, poznaje się po tym,
że widzi on wytwory Prakryti i nie jest wyposażony w guny.
Dwaj Puruszowie{4}, będący z powodu nieposiadania cech
niepoznawalnymi, nie są ze sobą połączeni. [10]

prakṛteś ca vikārāṇāṃ
draṣṭāram aguṇānvitam |
agrāhyau puruṣāv etāv
aliṅgatvād asaṃhitau ||10||

Powstanie [świata] następuje wskutek kontaktu [Puruszy i Prakryti],
ale poznawane jest jako zrodzone z działania.
Człowiek działający jest aktywny czynami narządów działania.
Ci [nierozumni], którzy znają tylko znaczenie słów,
mówią: „Kto? Ja. Ten.” A głupiec powtarza ciągle: „moje ciało”{5}. [11]

saṃyogalakṣaṇotpattiḥ
karmajā gṛhyate yayā |
karaṇaiḥ karmanirvṛttaiḥ
kartā yad yad viceṣṭate |
kīrtyate śabdasaṃjñābhiḥ
ko ‚ham eṣo ‚py asāv iti ||11||

Podobnie jak ten, kto nosi turban,
ma głowę trzykrotnie owiniętą szalem,
tak też ten, kto nosi ciało, spowity jest
trzema gunami – sattwą, radźasem i tamasem. [12]

uṣṇīṣavān yathā vastrais
tribhir bhavati saṃvṛtaḥ |
saṃvṛto ‚yaṃ tathā dehī
sattvarājasatāmasaiḥ ||12||

Dlatego stosując cztery rozumowania{6},
powinno się poznać „czwórkę”{7}.
Kto to wszystko należycie zrozumie, ten nie będzie wyciągał
błędnych wniosków z rozumowania. [13]

tasmāc catuṣṭayaṃ vedyam
etair hetubhir ācitam |
yathāsaṃjño hy ayaṃ samyag
antakāle na muhyati ||13||

Kto posiada ciało, a pragnie boskiej opieki,
ten powinien z czystym sercem
bezgrzeszną uprawiać ascezę poprzez zdecydowane
i ostre panowanie nad swymi ciałami. [14]

śriyaṃ divyām abhiprepsur
brahma vāṅmanasā śuciḥ |
śārīrair niyamair ugraiś
caren niṣkalmaṣaṃ tapaḥ ||14||

Wewnętrzne światło żarliwej ascezy
trzy światy rozświetlić może;
dzięki ascezie żarliwej
świecą na niebie słońce i księżyc. [15]

trailokyaṃ tapasā vyāptam
antarbhūtena bhāsvatā |
sūryaś ca candramāś caiva
bhāsatas tapasā divi ||15||

Chwałą ascezy jest poznanie; znajomość praktyk ascetycznych
jest jawna i głoszona jest w świecie otwarcie.
Działania, które niszczą radźas i tamas
uważa się za ascezę – taka oto jest definicja [ascezy]. [16]

pratāpas tapaso jñānaṃ
loke saṃśabditaṃ tapaḥ |
rajastamoghnaṃ yat karma
tapasas tat svalakṣaṇam ||16||

Brahmaćarja i ahimsa
stanowią ascezę cielesną,
a należyte powściąganie mowy
i myśli to asceza umysłowa. [17]

brahmacaryam ahiṃsā ca
śārīraṃ tapa ucyate |
vāṅmanoniyamaḥ sāmyaṃ
mānasaṃ tapa ucyate ||17||

Praktykujący asceta powinien prosić o jedzenie
w domach braminów, znających reguły ascezy;
pokarm ascetów różni bowiem się
od pokarmu powszechnie spożywanego.[18]

vidhijñebhyo dvijātibhyo
grāhyam annaṃ viśiṣyate |
āhāraniyamenāsya
pāpmā naśyati rājasaḥ ||18||

Zmysły [tak odżywiającego się ascety] dochodzą do stanu
odłączenia od właściwych im przedmiotów zmysłowych.
Dlatego asceta powinien jeść tylko tyle,
ile potrzeba, aby utrzymać ciało przy życiu. [19]

vaimanasyaṃ ca viṣaye
yānty asya karaṇāni ca |
tasmāt tanmātram ādadyād
yāvad atra prayojanam ||19||

W obliczu zbliżającej się śmierci,
dopóki nie jest osłabiony, powinien zrobić wysiłek
i powoli przypomnieć sobie całą wiedzę,
którą poznawał umysłem skierowanym ku Jodze. [20]

antakāle vayotkarṣāc
chanaiḥ kuryād anāturaḥ |
evaṃ yuktena manasā
jñānaṃ tad upapadyate ||20||

Kto pozbył się radźasu, ten nawet posiadając ciało fizyczne
może przybierać ciało podobne do dźwięku
i poruszać się tym ciałem w przestrzeni.
Mając myśl niezmąconą działaniem,
dzięki bezpragnieniowości przebywa [stale] w Prakryti.
Kiedy zaś nie ma już ciała fizycznego i nie ma
błędnego poznawania, wtedy człowiek się wyzwala.
Narodziny i śmierć wszelkich istot
mają zawsze przyczynę w niewiedzy. [21-22]

rajasā cāpy ayaṃ dehī
dehavāñ śabdavac caret |
kāryair avyāhatamatir
vairāgyāt prakṛtau sthitaḥ |
ā dehād apramādāc ca
dehāntād vipramucyate ||21||
hetuyuktaḥ sadotsargo
bhūtānāṃ pralayas tathā |
parapratyayasarge tu
niyataṃ nātivartate  ||22||

A kiedy następuje poznanie Najwyższego [Brahmana],
wtedy los nie ma już władzy nad człowiekiem.
Ci, którzy mają błędne widzenie, dostrzegają tylko
narodziny i śmierć wszystkich istot.
[Niektórzy joginowie] siłą woli utrzymują swe ciała [przy życiu];
oni też, dzięki [uruchomieniu] buddhi,
utrzymują stale skupioną świadomość;
a wycofując się ze [świata] zmysłów,
zmysłom cześć oddają w uznaniu ich [wielkiej] subtelności.
Jeszcze inni, o czystych sercach,
wszystko to poznają intuicją, zgodnie z tym,
co mówią przekazy [pism i nauczycieli]
i osiągają stan wyzwolenia najwyższy,
w niczym niemający oparcia.
Niektórzy zaś wielbią doskonałego Boga
poprzez stałą o Nim pamięć; czczą najwyższe,
niezniszczalne bóstwo, o którym powiedziano,
że jest niczym błyskawica.
W momencie śmierci wielbią Go także ci,
których grzechy zostały spalone [w ogniu] ascezy.
Wszyscy ci wielcy duchem ludzie
osiągają Miejsce Najwyższe – Brahmana.
Niechaj tedy ten, [kto przystępuje do praktyk duchowych]
okiem śastr spojrzy na subtelne cechy,
wyróżniające tych wielkich duchem ludzi.
Powinien wiedzieć, ze jogin, który nie utożsamia się z ciałem,
który niczego nie posiada i który wyzbył się
wszelkich przywiązań, może być uważany
za najwyższego, stojącego ponad niebiosami. [23-27]

bhavāntaprabhavaprajñā
āsate ye viparyayam |
dhṛtyā dehān dhārayanto
buddhisaṃkṣiptamānasāḥ |
sthānebhyo dhvaṃsamānāś ca
sūkṣmatvāt tān upāsate ||23||
yathāgamaṃ ca tat sarvaṃ
buddhyā tan naiva budhyate |
dehāntaṃ kaś cid anvāste
bhāvitātmā nirāśrayaḥ |
yukto dhāraṇayā kaś cit
sattāṃ ke cid upāsate ||24||
abhyasyanti paraṃ devaṃ
vidyutsaṃśabditākṣaram |
antakāle hy upāsannās
tapasā dagdhakilbiṣāḥ ||25||
sarva ete mahātmāno
gacchanti paramāṃ gatim |
sūkṣmaṃ viśeṣaṇaṃ teṣām
avekṣec chāstracakṣuṣā ||26||
dehaṃ tu paramaṃ vidyād
vimuktam aparigraham |
antarikṣād anyataraṃ
dhāraṇāsaktamānasam ||27||

Ci zaś, których umysły zostały napełnione Prawdą,
uwalniają się od światów, zamieszkałych
przez istoty śmiertelne i przyjąwszy
naturę Brahmana, idą do Miejsca Najwyższego. [28]

martyalokād vimucyante
vidyāsaṃyuktamānasāḥ |
brahmabhūtā virajasas
tato yānti parāṃ gatim ||28||

Ci zaś, u których rodzi się wolne od wad,
doskonałe i niewzruszone poznanie,
oczyszczeni najlepiej jak mogli,
idą do światów boskich. [29]

kaṣāyavarjitaṃ jñānaṃ
yeṣām utpadyate ‚calam |
te yānti paramāṃl lokān
viśudhyanto yathābalam ||29||

Do Pana i Boga, niezrodzonego boskiego Wisznu,
nazywanego Nieprzejawionym, poprzez kolejne,
coraz subtelniejsze stany [świadomości]
dochodzą ludzie o czystych sercach,
lubujący się w wiedzy i nieoczekujący niczego. [30]

bhagavantam ajaṃ divyaṃ
viṣṇum avyaktasaṃjñitam |
bhāvena yānti śuddhā ye
jñānatṛptā nirāśiṣaḥ ||30||

A poznawszy tego Hariego, który mieszka w sercu,
nie powracają już więcej na Ziemię
ci ludzie o uciszonej świadomości.
Osiągnąwszy ów stan najwyższy, niezniszczalny
i niezmienny, radują się wielce. [31]

jñātvātmasthaṃ hariṃ caiva
nivartante na te ‚vyayāḥ |
prāpya tat paramaṃ sthānaṃ
modante ‚kṣaram avyayam ||31||

A to [prawdziwe] poznanie dochodzi aż do twierdzenia,
że ów świat istnieje i jednocześnie nie istnieje.
Świat cały, będąc w niewoli żądzy,
obraca się niczym koło. [32]

etāvad etad vijñānam
etad asti ca nāsti ca |
tṛṣṇābaddhaṃ jagat sarvaṃ
cakravat parivartate ||32||

Podobnie jak tkanka przewodząca lotosu
dociera do wszystkich części rośliny,
tak tkanka niemającej początku ani końca żądzy,
dociera do wszystkich części ludzkiego ciała. [33]

bisatantur yathaivāyam
antaḥsthaḥ sarvato bise |
tṛṣṇātantur anādyantas
tathā dehagataḥ sadā ||33||

Tkacz, kiedy tkaninę z jednej tka nitki,
czółenkiem nitkę przeciąga;
w podobny sposób czółenkiem żądzy
stwarzany jest ten świat, z nitki sansary utkany. [34]

sūcyā sūtraṃ yathā vastre
saṃsārayati vāyakaḥ |
tadvat saṃsārasūtraṃ hi
tṛṣṇāsūcyā nibadhyate ||34||

Kto poznaje prawdziwie wytwory Prakryti,
samą Prakryti i odwiecznego Puruszę,
ten, od żądzy wolny, uwalnia się [od sansary]. [35]

vikāraṃ prakṛtiṃ caiva
puruṣaṃ ca sanātanam |
yo yathāvad vijānāti
sa vitṛṣṇo vimucyate ||35||

To oto nieśmiertelne światło poznania,
dla dobra całego świata objawił
Bhagawan Ryszi Narajana powodowany
współczuciem dla wszystkich istot. [36]

prakāśaṃ bhagavān etad
ṛṣir nārāyaṇo ‚mṛtam |
bhūtānām anukampārthaṃ
jagāda jagato hitam ||36||

Tutaj kończy się chwalebnej Mahabharaty,
Śantiparwanu, Księgi Ciszy,
rozdział dwieście dziesiąty,
w którym powiedziano, iż droga do wyzwolenia
prowadzi poprzez wyzbycie się żądzy.


{1} Różni komentatorzy podają rozmaite znaczenie owej czwórki; mogą to więc być: cztery Wedy; trzy guny plus Atman; sen z marzeniami sennymi plus sen głęboki plus saguna- i nirguna-Brahman; lub guny plus Purusza plus Prakryti plus ciało.
{2} Według komentarza Ardźunamiśry pt. Bhāratārthadipikā był to maharyszi Narajana.
{3} Tym Najwyższym jest najwyższa dusza, czyli Brahma. (Przyp. K.M. Ganguli.)
{4} Chodzi o właściwego Puruszę oraz Brahmę.(Przyp. K.M. Ganguli.)
{5} Wydaje się, iż autor chciał tu powiedzieć, iż to nie podmiot tak naprawdę wykonuje wszelkie czynności, ale ciało i jego narządy działania, czyli narząd mowy, ręka, noga, itd. (Przyp. tłum.)
{6} Cztery rozumowania to: 1) zagadnienie braku początku i końca, 2) istnienie jako świadomość żywa, 3) odróżnienie duszy od innych rzeczy, 4) pojęcie aktywności.
{7} Tutaj K.M. Ganguli podaje nieco inne znaczenie „czwórki” : 1) cechy wspólne Puruszy i Prakryti,  2) różnice pomiędzy nimi, 3) cechy wspólne duszy i Iśwary, 4) różnice pomiędzy nimi.

Dodaj komentarz