Moksza-dharma-parwan 193

Mahābhārata

inwokacja (MBh 1.1.1)
nārāyaṇam namaskṛtya naraṁ caiva narottamam |
devīṁ sarasvatīṁ caiva tato jayam udīrayet ||

Tłumaczenie z sanskrytu: Stefan Ziembiński,
redakcja: Andrzej Babkiewicz

Rzecze Judhiszthira:
Proszę, powiedz mi, Dziadku,
co odpowiedzieli owemu [Wirupie] ci dwaj, bramin i król?
O czym jeszcze rozmawiali,
i co uczynili potem? [1-2]
yudhiṣṭhira uvāca
kim uttaraṃ tadā tau sma
cakratus tena bhāṣite
|
brāhmaṇo vātha vā rājā
tan me brūhi pitāmaha
||1||
atha vā tau gatau tatra
yad etat kīrtitaṃ tvayā
|
saṃvādo vā tayoḥ ko ‚bhūt
kiṃ vā tau tatra cakratuḥ
||2||
Rzecze Bhiszma:
Wtedy, mój Panie, bramin,
posłuszny słowom [rzekomego] Wirupy,
pokłoniwszy się ze czcią
Dharmie, Jamie, Czasowi, Śmierci i Niebu,
a potem skłoniwszy głowę przed wszystkimi zgromadzonymi
tam wybitnymi braminami,
w te słowa odezwał się do króla: [3-4]
bhīṣma uvāca
tathety evaṃ pratiśrutya
dharmaṃ saṃpūjya cābhibho
|
yamaṃ kālaṃ ca mṛtyuṃ ca
svargaṃ saṃpūjya cārhataḥ
||3||
pūrvaṃ ye cāpare tatra
sametā brāhmaṇarṣabhāḥ
|
sarvān saṃpūjya śirasā
rājānaṃ so ‚bravīd vacaḥ
||4||
O, wieszczu królewski!
Obyś, w te owoce [moich] modlitw wzbogacony,
osiągnął świętość!
Ja zaś, za twoim przyzwoleniem,
powrócę do mych recytacji. [5]
 phalenānena saṃyukto
rājarṣe gaccha puṇyatām
|
bhavatā cābhyanujñāto
japeyaṃ bhūya eva hi
||5||
O, wielce potężny królu!
Spełniła bowiem niegdyś moje życzenie Bogini,
i [hojnie] mnie obdarowała, gdy rzekła mi:
„Będziesz zawsze ufał modlitwie!” [6]
varaś ca mama pūrvaṃ hi
devyā datto mahābala
|
śraddhā te japato nityaṃ
bhaviteti viśāṃ pate
||6||
Rzecze król:
Skoro zatem utraciłeś owoc swych modlitw,
a zamierzasz je kontynuować,
to zechciej,braminie, przyjąć ode mnie
połowę tych owoców, [które mi oddałeś]. [7]
rājovāca
yady evam aphalā siddhiḥ
śraddhā ca japituṃ tava
|
gaccha vipra mayā sārdhaṃ
jāpakaṃ phalam āpnuhi
||7||
Rzecze bramin:
Wobec wszystkich tutaj zebranych
uczyniliśmy wysiłek aby sprawiedliwie owoc rozdzielić;
więc równe wziąwszy części,
chodźmy tam, dokąd nas nasze prowadzą drogi. [8]
brāhmaṇa uvāca
kṛtaḥ prayatnaḥ sumahān
sarveṣāṃ saṃnidhāv iha
|
saha tulyaphalau cāvāṃ
gacchāvo yatra nau gatiḥ
||8||
Rzecze Bhiszma:
[Natenczas], ujrzawszy ich postawę szlachetną i niewzruszoną,
przybył do tego miejsca sam Pan Bogów
wraz ze wszystkimi bóstwami
i strażnikami stron świata. [9]
bhīṣma uvāca
vyavasāyaṃ tayos tatra
viditvā tridaśeśvaraḥ |
saha devair upayayau
lokapālais tathaiva ca
||9||
[A byli wśród nich]: sadhjowie[1], wszyscy bogowie[2],
marutowie[3], potężne ciała niebieskie[4],
rzeki, góry, oceany, i święte miejsca rozmaite;[5][10]
sādhyā viśve ‚tha maruto jyotīṃṣi sumahānti ca |
nadyaḥ śailāḥ samudrāś ca tīrthāni vividhāni ca
||10||
[dalej] – praktyki ascetyczne, reguły jogi,
Wedy, stobhy[6], bogini Saraswati,
mędrzec Narada, Parwata, Wiśwawasu,
gandharwowie Haha i Huhu;[11]
tapāṃsi saṃyogavidhir
vedāḥ stobhāḥ sarasvatī
|
nāradaḥ parvataś caiva
viśvāvasur hahā huhūḥ
||11||
[dalej] – gandharwa Citrasena z wielką świtą,
węże, siddhowie, mędrcy, święci asceci milczący,
bóg bogów Pradźapati, a [na koniec] przybył tam
również sam tysiącogłowy bóg Wisznu. [12]
gandharvaś citrasenaś ca
parivāragaṇair yutaḥ
|
nāgāḥ siddhāś ca munayo
devadevaḥ prajāpatiḥ
|
viṣṇuḥ sahasraśīrṣaś ca
devo ‚cintyaḥ samāgamat
||12||
I z góry rozległy się dźwięki bębnów i trąb,
o, Dostojny, i spadł na wszystkie zgromadzone tam
Wielkie Duchy deszcz kwiatów,
a dookoła tańczyły niebiańskie nimfy, apsary.[7][13]
avādyantāntarikṣe ca
bheryas tūryāṇi cābhibho
|
puṣpavarṣāṇi divyāni
tatra teṣāṃ mahātmanām
|
nanṛtuś cāpsaraḥsaṃghās
tatra tatra samantataḥ
||13||
A wtedy Niebo, [przybrawszy widzialną] postać,
zwracając się do bramina, rzecze:
„osiągnąłeś doskonałość, o, szczęsny braminie!
I tyś także doskonałym jest, o, królu! [14]
 atha svargas tathā rūpī
brāhmaṇaṃ vākyam abravīt
|
saṃsiddhas tvaṃ mahābhāga
tvaṃ ca siddhas tathā nṛpa
||14||
Oto ci dwaj, jak dobry każe obyczaj,
wzajem się wspomagając, odwrócili się
od przedmiotów tego świata
i wykonali obaj pratjaharę.[8] [15]
atha tau sahitau rājann
anyonyena vidhānataḥ
|
viṣayapratisaṃhāram
ubhāv eva pracakratuḥ
||15||
Posadowiwszy pranę [połączoną] z apaną,
a także udanę, samanę i wjanę w umyśle,
skupili swą uwagę na pranie
połaczonej z apaną.[16]

Komentarz Nilakanthy: Mówiąc: „prana etc.”, autor podaje kolejność. Podnosząc Kundalini z muladhary coraz wyżej w górę, pokonuje się kolejne ćakry. „W umyśle” = w sercu = w anahata-ćakrze. „Posadowiwszy” = powściągnąwszy, opanowawszy; „skupili [uwagę]” = utrzymywali [uwagę] – oto sens.

 prāṇāpānau tathodānaṃ
samānaṃ vyānam eva ca
|
evaṃ tān manasi sthāpya
dadhatuḥ prāṇayor manaḥ
||16||
Potem powoli i spokojnie skupili swą uwagę
w miejscu pomiędzy brwiami. [17]
upasthitakṛtau tatra
nāsikāgram adho bhruvau
|
kuṅkuṇyāṃ caiva manasā
śanair dhārayataḥ sma tau
||17||
I siedzieli tak nieruchomo przez długi czas,
ze wzrokiem utkwionym [pomiędzy] brwiami,
umieściwszy atmana [poczucie „ja”]
w swych głowach. [18]
niśceṣṭābhyāṃ śarīrābhyāṃ
sthiradṛṣṭī samāhitau |
jitāsanau tathādhāya
mūrdhany ātmānam eva ca
||18||
[I stało się, że] potężny strumień światła,
przebiwszy podniebienie[9] wielkiego duchem bramina,
wzniósł się aż do trzeciego, [najwyższego] nieba. [19]
tāludeśam athoddālya
brāhmaṇasya mahātmanaḥ
|
jyotirjvālā sumahatī
jagāma tridivaṃ tadā
||19||
A kiedy ów świetlisty strumień
wstępował w tak uwielbionego Brahmana,
słychać było zewsząd głośne okrzyki radości.[20]
hāhākāras tato dikṣu
sarvāsu sumahān abhūt
|
taj jyotiḥ stūyamānaṃ sma
brahmāṇaṃ prāviśat tadā
||20||
Potem, o, królu, wystąpił naprzód bóg Brahma
i powitał tego bramina, mającego postać światła wielkości dłoni,
mówiąc: „Witamy cię z radością!”[21]
tataḥ svāgatam ity āha
tat tejaḥ sa pitāmahaḥ
|
prādeśamātraṃ puruṣaṃ
pratyudgamya viśāṃ pate
||21||
I dodał uprzejmie:
„Nie ma wątpliwości, że owoc [modlitw] tych ludzi,
którzy recytują mantry równy jest owocowi tych,
którzy [uprawiają] różne rodzaje Jogi.
Owocem jogina jest spotkanie wszystkich tutaj zgromadzonych.
Zaś owoc tych, którzy recytują mantry,
tym się różni, że są tutaj witani z honorami. [22-23]
bhūyaś caivāparaṃ prāha
vacanaṃ madhuraṃ sma saḥ
|
jāpakais tulyaphalatā
yogānāṃ nātra saṃśayaḥ
||22||
yogasya tāvad etebhyaḥ
phalaṃ pratyakṣadarśanam
|
jāpakānāṃ viśiṣṭaṃ tu
pratyutthānaṃ samādhikam
||23||
I rzekł: „Zamieszkaj we mnie”.
Co powiedziawszy, ponownie oświecił świadomością ów płomień,
a wtedy bramin, uwolniony od gorączki smutków
wszedł w jego usta.[24]
uṣyatāṃ mayi cety uktvā-
-cetayat sa tataḥ punaḥ
|
athāsya praviveśāsyaṃ
brāhmaṇo vigatajvaraḥ
||24||
Jak bramin, tak i król tą samą drogą
wstąpił w Pana Brahmę. [25]
rājāpy etena vidhinā
bhagavantaṃ pitāmaham
|
yathaiva dvijaśārdūlas
tathaiva prāviśat tadā
||25||
Wtedy obecni tam bogowie,
pokłoniwszy się z szacunkiem Panu Brahmie, rzekli:
„Przybyliśmy tutaj by wyrazić swoje uznanie
[wszystkim] recytującym mantry.
Ci dwaj godni są szacunku,
a Ty ich zrównałeś i jednakie są ich owoce –
jogina i tego [bramina], recytującego mantry.
Widzimy dziś, jak wspaniałe jest ich osiągnięcie.
Przekroczywszy wszystkie światy,
iść mogą dokąd zechcą.[26-27]
svayaṃbhuvam atho devā
abhivādya tato ‚bruvan
|
jāpakārtham ayaṃ yatnas
tadarthaṃ vayam āgatāḥ
||26||
kṛtapūjāv imau tulyaṃ
tvayā tulyaphalāv imau
|
yogajāpakayor dṛṣṭaṃ
phalaṃ sumahad adya vai
|
sarvāṃl lokān atītyaitau
gacchetāṃ yatra vāñchitam
||27||
Rzecze Brahma:
Także ci, którzy poznaliby teksty Wed
oraz inne, późniejsze wybitne teksty,
na mocy tego samego prawa
idą do światów, w których Ja przebywam. [28]
 brahmovāca
mahāsmṛtiṃ paṭhed yas tu
tathaivānusmṛtiṃ śubhām
|
tāv apy etena vidhinā
gacchetāṃ matsalokatām
||28||
Bez wątpienia także i ci oddani Jodze,
pod koniec życia innym nieco sposobem osiągają moje światy.
Chodźcie zatem, wy dwaj;
poprowadzę was do miejsc odpowiednich. [29]
yaś ca yoge bhaved bhaktaḥ
so ‚pi nāsty atra saṃśayaḥ |
vidhinānena dehānte
mama lokān avāpnuyāt
|
gamyatāṃ sādhayiṣyāmi
yathāsthānāni siddhaye
||29||
Rzecze Bhiszma:
To rzekłszy, bóg [Brahma] zniknął,
a pozostali bogowie pozdrowiwszy go,
odeszli każdy do swej siedziby. [30]
bhīṣma uvāca
ity uktvā sa tadā devas
tatraivāntaradhīyata
|
āmantrya taṃ tato devā
yayuḥ svaṃ svaṃ niveśanam
||30||
Zaś wszystkie inne, zebrane tam wielkie duchy,
uczciwszy boga Dharme, podążyły za nim,
o, królu, wielce zadowolone. [31]
te ca sarve mahātmāno
dharmaṃ satkṛtya tatra vai
|
pṛṣṭhato ‚nuyayū rājan
sarve suprītamānasāḥ
||31||
Zgodnie z tym, com sam niegdyś usłyszał,
opowiedziałem ci tedy o owocach,
jakie zdobywają recytujący mantry,
a także o miejscach, do których odchodzą oni po śmierci.
Co jeszcze chciałbyś usłyszeć?[32]
etat phalaṃ jāpakānāṃ
gatiś caiva prakīrtitā
|
yathāśrutaṃ mahārāja
kiṃ bhūyaḥ śrotum icchasi
||32||

Tutaj kończy się chwalebnej Mahabharaty,
Śantiparwanu, Księgi Ciszy,
rozdział sto dziewięćdziesiąty trzeci,
w którym jest mowa o owocach, jakie osiągają recytujący mantry.


[1] Sanskr. sādhya –klasa wyższych istot niebiańskich o czystej naturze, zamieszkująca sferę pomiędzy Ziemią a Słońcem, zwaną Bhuwarloka.

[2] Wedy podają  39 jako liczbę wszystkich bogów (8 Wasu, 11 Rudrów, 12 Aditjów i 2 Bliźniaków).

[3] Marutowie – 49 wiatrów.

[4] Świetliste bóstwa nieba, czyli planety układu słonecznego.

[5] Sanskr. tῑrtha – bród, miejsce do kąpieli, dalej- miejsce święte, czyli takie w którym łatwo przechodzi się z kołowrotu wcieleń do wyzwolenia.

[6] W mantrach wedyjskich – wykrzykniki, wyrażające wołanie, takie jak aho! he!etc. (Przypisy 1-6 pochodzą od tłumacza.)

[7] Apsary – klasa bóstw żeńskich, będących żonami gandharwów. Mają one zdolność przybierania dowolnych postaci.

[8] Sanskr. prtyāhāra – dosł. „odciągnięcie”. Jest to praktyka piątego stopnia ośmiostopniowej ścieżki Jogi, polegająca na odciągnięciu narządów zmysłowych od właściwych im przedmiotów i wycofaniu ich z powrotem do umysłu.

[9] Podniebienie- sanskr. tālu. Komentator Nilakantha: tāludeśam = brahmarandhram. [Miejsce podniebienia= otwór w szczycie głowy.]( 7-9 przyp. tłum.)